Perşembe , 19 Ekim 2017
Anasayfa » DOKTORLAR » Asistan Hekimlere Keyfi Acil Nöbeti Uygulamasına SON!!!
Asistan Hekimlere Keyfi Acil Nöbeti Uygulamasına SON!!!

Asistan Hekimlere Keyfi Acil Nöbeti Uygulamasına SON!!!

Ankara Tabip Odası, hekimlerin haklarını savunma ve koruma konusunda bir hukuki başarıya daha imza attı. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimi gören asistan hekimlere, bir süredir hastane yönetimi tarafından dayatılan “acil serviste triaj nöbeti tutma” uygulamasına karşı odamız tarafından açılan iptal davasında, yürütmenin durdurulması kararı verildi.

 
Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 2012/1643 Esas nolu yargılama kapsamında verdiği bu karar, kamu sağlık kuruluşlarında acil servis hizmetlerinin yürütülmesine dair kimi önemli tespit ve ilkelere de yer vermekte. Nitekim söz konusu yürütmenin durdurulması kararında mahkeme;
 
“Davalı idarece görevlendirmenin bir anlamda konusunda uzman personel açığını kapatmak amacıyla yapıldığı ileri sürülmekte ise de, sağlık hizmetleri nitelikleri gereği diğer kamu hizmetlerinden farklıdır. Sağlık hizmetinin temel hedefi olan insan sağlığı sorunu, ertelenemez ve ikame edilemez. Bilime dayalı olması gereken tanı ve tedavi metodlarının insan yararına sürekli yenilik ve gelişme göstermesi, hizmet kalite ve beklentilerini çağın koşullarına yaklaştırmayı gerektirmektedir. Bu yönüyle sağlık hizmetlerinin, kendi iç dinamikleri ve nitelikleri gereği üretilmesi ve halk yararına sunulması gerekmektedir.
Bu çerçevede, acil sağlık hizmetinin bu konuda donanımlı olan acil servis uzmanı ve özel bir eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından yapılacağı, eğer bu dallarda kadro açığı var ise bu açığın giderilerek halkın sosyal memnuniyetinin arttırılması, başka bir ifade ile pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesi idare için kamusal zorunluluk ve sosyal devlet olmanın gereğidir. Aksi halde bu sağlık hizmetinden yararlananlar bakımından her zaman telafisi olanaksız sonuçlara yol açabilmesi kaçınılmazdır.
Bu durumda, acil servis bölümünün önem derecesi ve niteliği gereği bu bölümdeki nöbetlerin acil servis uzmanı ve bu konuda eğitim almış pratisyen doktorlar tarafından yürütülmesi gerekirken, dermatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, biyokimya, patoloji, aile hekimliği, mikro biyoloji alanlarında uzmanlık eğitimi gören hekimler tarafından yürütülmesi yönünde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır”
görüşünü dile getirdi.
 
Öte yandan odamızın açtığı bu davaya yönelik savunmasında Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün asıl olarak “personel eksikliği” gerekçesine dayanması, kamu sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve yürütülmesinde mevcut idari sorunların da bir itirafı olarak kayda geçmiş oldu.
 
Odamız tarafından, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimi gören asistan hekimlerimizin başvuru ve yakınmaları üzerine açılan bu davada, bu hastanede dermatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, biyokimya, patoloji, aile hekimliği, mikro biyoloji gibi dallarda uzmanlık eğitimi gören asistan hekimlere keyfi biçimde acil servis triaj nöbeti tutturulması uygulaması yargıya taşınmıştı. 
 
Odamız, bu keyfi uygulamayı yargı taşımadan önce, gerek hastane yönetimi, gerekse Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmuş, söz konusu keyfi uygulamaya son verilmesini talep etmişti. Ancak bu girişimlerin yanıtsız bırakılması, odamızı konuyu yargıya taşımaya yöneltmişti.
 
Yürütmeyi durdurma kararının Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde duyulmasının ardından, bu hastanede görev yapan ve uygulamadan mağdur olan asistan hekimlerimizden odamıza tebrik ve teşekkür telefonları gelmektedir.