Perşembe , 19 Ekim 2017
Anasayfa » GÜNCEL » Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği
Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği

Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı:  49022165-010-99 / 297 31 Ocak 2013

Konu: Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği

 

Bilindiği üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında görev yapan personelin ek

ödemesine ilişkin iş ve işlemler 01/04/2006 tarihinden itibaren 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik  hükümleri

uyarınca yürütülmüştür.

 

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanarak 17/08/2012 tarihli ve 28387 Resmi Gazete Sayılı Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinde:

 

“GEÇİCİ MADDE 1  – (1) 31/12/2012 tarihine kadar, ikinci ve üçüncü basamak sağlık

kurumlarında (663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca  birliklerde

sözleşmeli statüde istihdam edilen personel hariç) görev yapan personelin ek ödemesinin

hesaplanmasında, 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye

Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır” hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Ek Ödeme

Yönetmeliğinin yürürlüğü 31/12/2012 tarihinde sona ermiştir.

 

Bu çerçevede; Başkanlığımızca kamu hastaneleri birliklerinde görev yapan personele yapılacak

ek ödemenin usul ve esaslarının düzenlendiği yeni bir yönetmelik hazırlanmış olup, Maliye Bakanlığı

ve Sayıştay Başkanlığı’nın uygun görüşünü müteakip Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

 

Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek olup,

yeni yönetmelik yürürlüğe girinceye  kadar ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli

personele  yalnızca 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca öngörülen sabit ek

ödemeler ile Ek-3 üncü maddesi uyarınca öngörülen Döner Sermaye Sabit Ödemesi yapılacak, bunun

dışında performansa dayalı ek ödeme hesaplamalarına yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ederim.

 

 

Uz. Dr. Hasan ÇAĞIL

Kurum Başkanı

DAĞITIM:

87 Kamu Hastaneleri Birliğine

 Dosya Adresi:

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1172,yeni-ek-odeme-yonetmeligi-hakkinda-yazi—31012013—29-.pdf?0